ምብጻሕ ቆልዑን ስድራቤትን ምብራቕ አፍሪቃ


መንነትና

ስድራቤታት REACh ኣብ ከባቢ ዳላስ/ ፎርትዎርዝ ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ቆልዑ ዘዕብዩ ጉጅሌ ሓገዝ ስድራቤታት እዩ። መብዛሕትኦም ኣብዚ ጉጅሌ ዝርከቡ ስድራቤታት መበቆሊኦም ካብ መብራቕ ኣፍሪቃ እዮም። እቲ ጉጅሌ ዝተመስረተ ብሓንቲ ወላዲት ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ነርስ እዩ።


ራእይና

ኣብ ሕብረተሰብና ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ቆልዑ ንዘዕብዩ ስድራቤታት ምብጻሕን ምሕያልን ከምኡውን ንደቆም ናብ ሙሉእ እሙቕ ሓይሎም ንኸርክቡ ምሕጋዝ።


ዕላማና

 • ንደቆም ኣገልግሎታትን መሳለጢታትን ንምብጻህ ኣኻእሎ ምእንታን ክረኽቡ ንወለዲ ምምሃር፣ ምድጋፍን ምትብባዕን
 • ኣብ ሕብረተሰብና ንዝርከቡ ስንክልና ንዘለዎም ቆልዑን ስድራቤታቶምን ምጥባቕ
 • ንድልየታት እቶም ቆልዑን ስድራቤታቶምን ንምርዋይ ምስ ውሃብቲ ኣገልግሎታት፣ መምህራን፣ ውሃብቲ ጥዕናን ትካላትን ሓቢርካ ምስራሕ
 • ብዛዕባ ስንክልና ዕብየትን ኦቲዝምን አብ ሕብተረተሰብና ህዝባውን ሙያዊን ግንዛቤ ክብ ምባል


 ንሕና ንገብሮ 

 • ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ቆልዑ መዕበዪ አብ ዝተፈላለያ ሜላታት ንስድራቤታት ስሉጥ ባህላዊ ሓገዝ ምቕራብ
 • ንስድራቤታት አብ መገሽኦም ምትብባዕ
 • ወርሓዊ ትምህርታዊ ፍጻሜታት ብምእንጋድ ዝተፈላለየ ዓውዲታት ኣነባብያ ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ቆልዑ ኣስተምህሮ ምሃብ
 • ንደቆም ኣድሚዖም ክጣበቑ ንስድራቤታት ንምድጋፍን ንምሕባርን ናብ ARDን ካልኦት አኼባታት ትካል ምዕጃብ
 • ብቃል ምትርጓምን ዶኩመንት ብምትርጓም ንስድራቤታት ምሕጋዝ
 • ኣድላዪ ሕክምናታት፣ መጣጥሒታት፣ ጣልቃ ምእታዋት፣ ከምኡውን ኣማኽሪ ንምብጻሕ ንስድራቤታት ዝሕግዝ ናይ ህዝባዊ/ብሕታዊ ኣቕረብቲ ዝርዝር ምቕራብ
 • ንስድራቤታት ናብ ኣድለይቲ አገልግሎታት ኣብ ምድላው መብጽሒ ገንዘብ ምሕጋዝ
 • ስድራብ ኤታት መዝግብቲ አድለይ ናይ ቤት ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ከምኡውን ካልኦት መዛግብቲ ክሰርዑን ክዕቁቡን ማምሃር፤ ግንዝቤ ብዛዕባ ኦቲዝምን ካልእ ዕብየታዊ ስንክልና ንምምጻእ ኣብ ንጥፈታት ሕብረተሰብና ምውሳእ።
 •                                                                                                                                                           
 • ካልኦት ፕሮጀክታት

ንሕና ግንዛቤ ንምምዕባልን ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ቆልዑን ንስድራቤታቶምን ሓገዝ ንምሃብ ምስ ፕሮጀክትታት፣ ትካላት፣ ከምኡውን ምስ አብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከባ ቤት ትምህርቲታት ንሻረኽ ።